برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

تعرفه سال 1397

بازنگری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک- آذر 1397

بازنگری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشک- آذر 1397
1397/09/24

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس سال 1397

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس سال 1397
1397/09/01

بند ز تبصره 17 قانون بودجه سال 1397

بند ز تبصره 17 قانون بودجه سال 1397
1397/07/10

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت در مراکز عمومی غیر دولتی- اردیبهشت 97

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت در مراکز عمومی غیر دولتی- اردیبهشت 97
1397/03/28

خدمات شایع محاسبه شده مراکز مشمول تعرفه دولتی اردیبهشت سال 1397

خدمات شایع محاسبه شده مراکز مشمول تعرفه دولتی اردیبهشت سال 1397
1397/03/28

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت در مراکز خصوصی 1397

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت در مراکز خصوصی 1397
1397/03/07

ابلاغیه تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی مصوبه هیأت محترم وزیران سال ۱۳۹۷

ابلاغیه تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی مصوبه هیأت محترم وزیران سال ۱۳۹۷
1397/03/07

سقف استانی تعرفه های تشخیصی ودرمانی دربخش خصوصی درسال 1397

سقف استانی تعرفه های تشخیصی ودرمانی دربخش خصوصی درسال 1397
1397/03/03

تعرفه دندانپزشکی(محاسبه شده) 1397

تعرفه دندانپزشکی(محاسبه شده) 1397
1397/03/03

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت در مراکز خیریه 1397

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت در مراکز خیریه 1397
1397/02/26