معرفی مدیر نظارت ، اعتباربخشی و صدور پروانه امور درمان

نام خانوادگی: دکتر مهدی شاهی
سمت:   مدیر نظارت ، اعتباربخشی و صدور پروانه امور درمان 
مدرک تحصیلی:
دکتری حرفه ای 
شماره تماس:33372108


شرح وظایف :
 1. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستوالعمل های وزارت متبوع در مؤسسات درمانی تابعه
 2. مطالعه و بررسی وبرنامه ریزی در مورد بالاترین سطح كمی و كیفی ارائه خدمات درمانی به اقشار مختلف جامعه.
 3. برنامه ریزی جهت توسعه مراكز درمانی در راستای نظام سطح بندی خدمات درمانی كشور .
 4. نظارت و رسیدگی برامور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراكز درمانی بخش خصوصی و خیریه و تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیتهای آنان.
 5. نظارت بر رعایت تعرفه های مصوب در مراكز درمانی دولتی و خصوصی و ارائه پیشنهاد به مسئولین مافوق در مورد واقعی نمودن تعرفه ها.
 6. نظارت بر حسن اجرای تامین و توزیع نیروی انسانی و تجهیزات لازم مراكز درمانی تابعه بر اساس نظام سطح بندی خدمات درمانی .
 7. ارزشیابی عملكرد روسا و مدیران مراكز درمانی تابعه و روسا و معاونین شبكه های بهداشت درمان.
 8. پیگیری مسائل و مشكلات درمانی در منطقه و بررسی راه حلهای مناسب جهت رفع آنها و انعكاس مراتب به وزارت متبوع.
 9. برنامه ریزی و تشكیل جلسات آموزشی برای كارشناسان واحدهای تابعه و اجرای دوره های بازآموزی برای كاركنان مراكز درمانی تابعه
 10. تهیه برنامه های آموزشی لازم در زمینه رعایت سطوح ارجاع و موارد مرتبط از طریق رسانه های جمعی و تهیه مقالات و بروشورها برای افزایش آگاهی آحاد جامعه.
 11. سرپرستی و نظارت بر فعالیت واحدهای تابعه ستادی و ارزشیابی عملكرد روسای آنان
 12. برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات شایسته به ارباب رجوع توسط واحدهای تابعه.
 13. ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم با كلیه سازمانها و ادارات مرتبط با امر درمان در راستای سیاستهای دانشگاه.
 14. انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.