برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

واحدتغذیه


لطف اله کریمی ، کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارشناس علوم تغذیه ، کارشناس ارشد مدیریت اجرائی MBA ، ایمیل karimil1348@gmail.com
 

سیاستهای اجرایی بخش تغذیه در بیمارستان های کشور

فرآيندهاي مديريت خدمات غذايي دربیمارستانهای کشور

استانداردهای گرم بندی تغذیه

چک لیست بازدید-تبریز

فرم3ماهه اطلاعات بیمارستان96


ضوابط بخش تغذیه بیمارستان های کشور 1395   
آئین نامه تاسیس دفتر کار مشاوره تغذیه
پیش نویس استانداردهای آشپزخانه
پیش نویس استانداردهای تغذیه ای مدیریت بخش غذا در بیمارستانهای کشور
چک لیست تغذیه تحول نظام سلامت
چک لیست نظارت بر عملکرد بخش تغذیه بیمارستان
دستورالعمل ارزیابی تغذیه ای 1393
راهنمای تکمیل فرم ارزیابی بزرگسالان 1394
فرم ارزیابی تخصصی و مراقبت تغذیه ای بزرگسالان 1394
فرم بازدید دفاتر تغذیه
فرم و اطلاعات مورد نیاز شش ماههدانلود کتاب
Modern Nutrition IN HEALTH AND DISEASEدانلود کتاب
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care


Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-01
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-02
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-03
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-04
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-05
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-06
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-07
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-08
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-09
Nutrition_and_Diagnosis_Related_Care-10ویرایش 6 رژیم درمانی در بیماریهای کلیه 1392

مجموعه فرمها و دستورالعملهای ارزیابی تغذیه بیماران بستری در بیمارستان-ویرایش دوم 1392

بروشورهای آموزشی مربوط به رژیمهای غذایی بیماریهای شایعبرنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت


HACCP(HAZARD  ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT)_1

رژيم غذايي در هواي آلوده

لیست گاواژ

اسلاید آموزشی تغذيه در آی سی یو 

کتابچه شرح وظایف کارکنان بخش تغذیه 1395    

فرآيندهاي مديريت خدمات غذايي دربیمارستانهای کشور