معرفی معاون محترم درمان دانشگاه

معاون درمان دانشگاه 
جناب آقای دکتر جواد احمدیان هریس
تحصیلات : دکتری تخصصی
آلرژی و ایمونولوژی اطفال

درجه علمی استادیار
رزومه