تماس با ما

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آدرس پستی: تبریز، خیابان آزادی، انتهای خیابان گلگشت

تلفن: 33355921-041
نمابر: 33359680-041Email: treatment@tbzmed.ac.ir

شماره تلفن های ستاد معاونت درمان