برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اموربیماران خاص

واحد بيماران خاص

شرایط احراز مسئول فنی مراکز جامع دیالیز 1397     

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی 1396-12-06 

نامه و دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی 1396  

  دريافت فايل نرم افزار کفايت دياليز - کليک کنيد

   دريافت فايل نرم افزار بخش دياليز - کليک کنيد

  دريافت فايل نرم افزار بيماران دياليز - کليک کنيد

  دريافت فايل نرم افزار جلسات دياليز - کليک کنيد
 

بيماريهاي خاص وپيوند اعضا

آدرس:تبريز خيابان گل گشت  جنب سازمان مرکزي ساختمان شماره 4 طبقه سوم

تلفن:09144159333-04113356539

پست الکترونيکي :B_khas@tbzmed.ac.ir    

 

معرفي:

بيماريهاي خاص به جمعي از بيماريها اطلاق مي شود که صعب ا لعلاج بوده و قابل درمان نمي باشند     ولازم است بيماران تا  آخر عمر خويش تحت مراقبت هاي خاص قرار گيرند لذادر همين راستا لزوم حما يت همه جانبه بويژه    در امور درمان و داروها را مي طلبد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بيماريهاي تالاسمي    ، هموفيلي ، نارسايي مزمن کليوي تحت دياليز را بعنوان بيما ريهاي خاص در نظر گرفته در امور درمان حمايت مي نمايد و برنامه هايي در آينده وجود دارد تا بتواند در صورت تامين اعتبارات بيماريهاي    MSرا هم تحت پوشش قراردهند.

مرکز مديريت پيوند و بيما ريهاي خاص وزارت در راستاي حمايت از بيماران سرطاني هم براي افراد بي بضاعت تخفيفاتي را در امر بستري و راديوترابيواعمال جراحي در مراکز دولتي درنظر گرفته است.

شرح وظايف واحد بيماران خاص و پيوند   :

1-معرفي بيماران دياليزي به مراکز دياليز استان

2-سياست گذاري جهت توسعه بخشهاي بيماران خاص اعم از دياليز  هموفيلي وتالاسمي

3-هماهنگي مکاتبات مختلف ومرکز مديريت پيوند و بيماريهاي خاص

4-هماهنگي و ارتباط با ارگانهاي غير دولتي در رابطه با بيماريهاي خاص مثل بنياد بيماران خاص, انجمن حمايت از بيماران کليوي , تالاسمي ,کانون  هموفيلي

5-بازديد ونظارت بر مراکز دياليز وپيوند

6-بازديد ونظارت بر مراکز هموفيلي و تالاسمي

7-پيگيري ليست بيماران در انتظار پيوند کليه

8-هماهنگي با گروه تاييد مرگ مغزي

9-هماهنگي با استانهاي مجاور در خصوص فراهم آوري اعضاي پيوندي

10-انجام فعاليتهاي آماري و تعيين اولويتهاي فضاهاي فيزيکي ,تجهيزات,ونيروي انساني

11-هماهنگي با وزارت بهداشت ومرکز مديريت پيوند جهت تامين داروهاي بيماران خاص