کمیسیون ماده 20

 

شرح وظايف واختيارات وترکيب کميسيون قانوني تشخيص امور پزشکي ماده(20)

 

       دراجراي سياست تمرکز زدايي وتصميم دولت مبني برواگذاري بخشي از اختيارات وزارتخانه ها ومديران کل، رؤساي ادارات ونهادها ودانشگاههاي کشور، مجلس شوراي اسلامي با الحاق يک تبصره(5) به ماده 20 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشکي وداروئي ومواد خوردني وآشاميدني مصوب 23/11/1367 به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي اجازه داد تا تشکيل کميسيون هاي قانوني مؤسسات پزشکي و داروئي را به رؤساي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور واگذار نمايد.

ترکيب اعضاي کميسيون:

کميسيون به رياست رئيس دانشگاه علوم پزشکي وعضويت معاونت درمان وبا شرکت يک نفر متخصص داخلي ، يک نفر متخصص جراحي ويک نفر متخصص رشته اي که موضوع آن درکميسيون مطرح است از اعضاي هيئت علمي به انتخاب رئيس دانشگا ه ويک نفر پزشک به انتخاب رئيس سازمان نظام پزشکي مرکز استا ن ويک نفر از پزشکان آزاد به دعوت رئيس دانشگا ه رسميت مي يابد.

شرح وظايف واختيارات:

کليه تقاضاهاي احداث وتأسيس مؤسسات پزشکي ، درماني ، تشخيصي(بيمارستان، درمانگاه ،مؤسسات فيزيوتراپي، توانبخشي، مشاوره پرستاري، گفتاردرماني،راديولوژي،سي تي اسکن، ام ار آي، مراکز ترک اعتياد ، مراکز مشاوره رژيم درماني ، عينک طبي و...) ابتدا به معاونت درمان تسليم وپس از بررسي اوليه وطبق شرايط عمومي متقاضيان( مانند داشتن پروانه کار يا مطب براي شهر موردنظر) براي بررسي وصدور موافقت اصولي به کميسيون مربوطه ارجاع مي شود وپس ازطرح موافقت يا عدم موافقت کميسيون جهت ابلاغ به متقاضي به معاونت درمان اعلام ميگردد.

دراستان آذربايجا نشرقي پس از دريافت ابلاغ مورخ28/12/79 به شماره 30605  معاون محترم سلامت اولين جلسه کميسيون براي آشنايي اعضاء با آيين نامه ها ومقررات واستماع نظرات آنان براي تعيين خط مشي آتي کميسيون درمورخ12/3/80 تشکيل يافت وتا پايان  شهريور 1382 چهارده جلسه تشکيل شده ودويست وهفتادو چهارتقاضا مورد بررسي قرار گرفته ونظرکميسيون با تنظيم صورت جلسه مربوطه به مديريت امور درمان ارجاع شده است.