فرم ثبت شکایت


 
توضیحات ضروری:
  1. رسیدگی به قصور پزشکی، در صلاحیت این معاونت نبوده و لازم است جهت طرح شکایت به سازمان نظام پزشکی مراجعه نمایید.
  2. شخص بیمار و خاواده درجه یک بیمار مجاز به طرح شکایت میباشند.   
  3. تصویر تمامی مدارک و مستندات مربوطه پیوست این شکوائیه گردد.        
  4.  به شما اطمینان داده میشود شکایت شما در اسرع وقت بررسی و در صورت احراز موضوع  اقدام مقتضی معمول خواهد شد.   

 
فرم شما با موفقیت ثبت گردید.
کد رهگیری : کپی
جهت پیگیری فرم با استفاده از کد رهگیری دریافتی به آدرس زیر مراجعه فرمایید : پیگیری فرم
برای ادامه مراحل ثبت فرم شما نیاز به انتقال به صفحه پرداخت دارید :