مدیریت پرستاری

 فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص پرستاری
      براى حفظ سلامتى در جامعه، اهميت پرستارى در طراز اول قرار دارد؛ يعنى اگر بهترين پزشكان و جراحان كار خودشان را با بيمار به بهترين وجه انجام دهند، اما ِ از آن بيمار پرستارى نشود، به طور غالب، كار آن پزشك يا جراح عاليقدر بى فايده خواهد بود. نقش پرستارى و بيماردارى در حفظ سلامت و بازگشت سلامت بيمار، نقش درجه ى اول است؛ معادل است با نقش يك پزشك ماهر. بسيارى از اين نكته غفلت دارند؛ لذا آن وزن و ارزشى كه بايد براى پرستار در نظر گرفته شود، از ذهن آنها مغفول مى ماند و به آن توجه نمى كنند.

  
مدیریت پرستاری
 در ميان فعالان عرصه سلامت ، پرستار به عنوان وسيع ترين طيف در خط مقدم تعامل با بيماران در توسعه اين ديدگاه جايگاه ممتازي دارد كه با برنامه ريزي اصولي جهت ارتقاءكيفيت خدمات پرستاري میتوان گامهاي بلندي در جهت ارتقاء سطح سلامت اقشار جامعه و افزايش رضايتمند مراجعين برداشت بنابراين مدیریت پرستاري معاونت درمان مي تواند نقش مهمي در توسعه سلامت جامعه داشته باشد.
 با توجه به نقش فعال و پوياي پرستار در اعتلاء‌ سطح سلامت جامعه در برنامه ريزي هاي راهبردي سلامت، ايجاد جايگاه فعال مديريت پرستاري در سيستم بهداشت و درمان كشور ضروري است. از اين رو صرف نظر از پست هاي كارشناسي موجود در ساختار تشكيلاتي مدیریت پرستاري دانشگاه لزوم مديريت ستادي در ارائه خدمات پرستاري به منظور پاسخگو بودن حائز اهميت است.
درحال حاضر گروه پرستاری (پرستار – ماما- اتاق عمل – هوشبری- بهیار – فوریتهای پزشکی  وکمک بهیار ) بعنوان بزرگترین بخش تیم درمانی بعنوان سربازان سلامتی در خط مقدم بصورت 24 ساعته در حال خدمت رسانی می باشد و مدیریت پرستاری دانشگاه بعنوان خادم ارائه دهندگان خدمت ، همگام با سایر بخشهای دانشگاه در حال ایجاد محیط ایمن برای آنان می باشد.

رئوس اهم اقدامات مدیریت پرستاری
 برنامه ریزی برای بهبود مستمر خدمات مراقبت پرستاری
برنامه ریزی برای بهبود مستمر خدمات مراقبت پرستاری
تلاش در زمینه آموزش و توانمند سازی، ارتقاء دانش و مهارت کادر پرستاری و ارتقاء جایگاه پرستاری در جامعه
برنامه ریزی برای رفع کمبودهای نیروهای پرستاری در کوتاه مدت و دراز مدت

 
اهتمام جدی به اخلاق حرفه ای و مراقبت های معنوی
 نظارت بر مراقبت های پرستاری بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی
 فعالیتهای رفاهی،فرهنگی و اجتماعی

نظر سنجی مدیریت پرستاری