برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

امور درمانگاههای اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان


کارشناس مسئول: آقای مهندس حسن آذرنیا

اهم وظایف و فعالیت ها ی واحد امور درمانگاهها:
- نظارت بر عملکرد درمانگاههای تحت پوشش
- رسیدگی به شکایات مربوط به درمانگاهها
- بررسی درخواست افزایش بخش درمانگاهها
- بررسی عملکرد درمانگاهها جهت تائید تمدید پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی درمانگاهها
- تائید گواهی انجام فعالیت پزشکان و دندانپزشکان در درمانگاهها
- تائید اعلام نیاز درمانگاهها به پزشکان و دندانپزشکان