برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مدارک پزشکی


 

شیوه نامه مخازن نگهداری اسناد 1395  (کلیک کنید) 

راهنمای فنی آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامت


یکسان سازی فرم های بلوک زایمان 29-09-1393

فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های پرونده پزشكي بيماران

فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های پرونده پزشكي بيماران

راهنمای مستندسازی فرم های پرونده های پزشکی"،"فرآیند و فلوچارت طراحی و اصلاح فرم های پرونده پزشکی بیماران 
پرونده اورژانس
فرمهای مدارک پزشکی
قوانین مدارک پزشکی
راهنمای مستند سازی
حداقل ثبت داده ها در HIS
دستورالعمل ثبت در آواب
دستورالعمل سازماندهی اسناد
قوانین مدت زمان نگهداری

 

 اهم فعاليتهاي كميته مدارك پزشكي :

1- برگزاري جلسات كميته تخصصي مدارك پزشكي

3- بازديد ازواحد مدارك پزشكي كليه مراكز درماني استان

4- تهيه گزارش از بازديدهاي انجام يافته و ارسال آن  به مديريت ، و ارسال اشكالات مشاهده شده به مراكز درماني

5- پيگيري اشكالات موجود در مراكز درماني

6- برگزاري دوره هاي بازآموزي كدگذاري براي كليه پرسنل مدارك پزشكي و ماموران بيمه هاي سه گانه استان(دوماه آينده تشكيل خواهد شد)

7- نصب برنامه ADS9 در كليه مركز درماني و بيمارستانها

8- بازديد ازمراكز جهت رفع اشكالات برنامه ADS9

13- جمع آوري صورتجلسات كميته هاي مدارك پزشكي مراكز درماني

14- بررسي صورتجلسات و ارائه راه حلهاي پيشنهادي در مواقع لازم

15- ارسال آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادره از وزارت بهداشت و درمان به كليه مراكز درماني

16-همكاري با نماينده محترم درمان در تقسيم وتوزيع نيروهاي طرحي مدارك پزشكي

17- انجام امورات مربوط به نقل وانتقال نيروهاي مدارك پزشكي از بهداشت به درمان

18- اعزام نيروهاي قراردادي  (شركتي ) به مراكز درماني دولتي و خصوصي

19- ارزيابي فرمهاي مورد استفاده در مراكزدرماني و هماهنگي باچاپخانه ونظارت بر استفاده از فرمهاي استاندارد مدارك پزشكي

20- جمع آوري اطلاعات پرسنل مدارك پزشكي براي كليه فارغ التحصيلان مدارك پزشكي و ايجاد بانك اطلاعاتي پرسنلي

21-ارزشيابي و بازديد از واحدهاي مدارك پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز