بیماران خاص
اسلایدر

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم

اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم
شنبه هیجدهم دي 1400
سه شنبه سی ام آذر 1400
دوشنبه بیست و دوم آذر 1400
دوشنبه بیست و دوم آذر 1400
سه شنبه نهم آذر 1400