برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با راهنماهای بالینی استانداردها

راهنماهای بالینی و استانداردهای 1-_Refraction (تعیین وضعیت انکساری چشم)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای 1-_Refraction (تعیین وضعیت انکساری چشم)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای 1-_Refraction (تعیین وضعیت انکساری چشم) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Stone_Massage (سنگ درمانی با روغن مخصوص)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Stone_Massage (سنگ درمانی با روغن مخصوص)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Stone_Massage (سنگ درمانی با روغن مخصوص) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Moxibustion (آتش زدن گیاه موکسا برای خواص درمانی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Moxibustion (آتش زدن گیاه موکسا برای خواص درمانی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Moxibustion (آتش زدن گیاه موکسا برای خواص درمانی) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Limited_Blood_letting (خونگیری محدود با نیشتر)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Limited_Blood_letting (خونگیری محدود با نیشتر)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Limited_Blood_letting (خونگیری محدود با نیشتر) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Electro_acupuncture (تحریک الکتریکی سوزن در نقاط طب سوزنی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Electro_acupuncture (تحریک الکتریکی سوزن در نقاط طب سوزنی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Electro_acupuncture (تحریک الکتریکی سوزن در نقاط طب سوزنی) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Ear_stick_&_Acupuncture (روش سوزن زدن و چسب مخصوص در گوش)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Ear_stick_&_Acupuncture (روش سوزن زدن و چسب مخصوص در گوش)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Ear_stick_&_Acupuncture (روش سوزن زدن و چسب مخصوص در گوش) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Cupping_Wet_Cupping (بادکش گذاری خشک و تر)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Cupping_Wet_Cupping (بادکش گذاری خشک و تر)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Cupping_Wet_Cupping (بادکش گذاری خشک و تر) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Chinese_Massage (ماساژ چینی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Chinese_Massage (ماساژ چینی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Chinese_Massage (ماساژ چینی) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Cat-gut_embedding (طب سوزنی نشایی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Cat-gut_embedding (طب سوزنی نشایی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Cat-gut_embedding (طب سوزنی نشایی) .
سه شنبه 31 فروردين 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای Acupuncture (طب سوزنی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای Acupuncture (طب سوزنی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای Acupuncture (طب سوزنی) .
سه شنبه 31 فروردين 1395