برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اعتباربخشي،اخذ مجوز

اصلاحیه گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز

مطالب/ اصلاحیه گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز

                           
      اصلاحیه گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز اصلاحیه گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ‍‍ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز
چهارشنبه 13 مرداد 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بیمارستان ولیعصر تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بیمارستان ولیعصر تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بیمارستان ولیعصر تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بیمارستان ولیعصر تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان ولیعصر تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان ولیعصر تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان ولیعصر تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان ولیعصر تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جراحی بیمارستان سینا تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جراحی بیمارستان سینا تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جراحی بیمارستان سینا تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جراحی بیمارستان سینا تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU عفونی بیمارستان سینا تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU عفونی بیمارستان سینا تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU عفونی بیمارستان سینا تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU عفونی بیمارستان سینا تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU جنرال بیمارستان سینا تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU داخلی بیمارستان شمس تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU داخلی بیمارستان شمس تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU داخلی بیمارستان شمس تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU داخلی بیمارستان شمس تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان الزهرا تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان الزهرا تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان الزهرا تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان الزهرا تبریز
سه شنبه 29 تير 1395
گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز

مطالب/ گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز

                           
      گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز گواهینامه مشروط اعتباربخشی بخش ICU بیمارستان شهریار تبریز
سه شنبه 29 تير 1395