برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با استاندارد

راهنماهای بالینی و استانداردهای seliak (تغذیه در سوء جذب و سلیاک)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای seliak (تغذیه در سوء جذب و سلیاک)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای seliak (تغذیه در سوء جذب و سلیاک) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای roode_sandrom (تغذیه در بیماری های التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای roode_sandrom (تغذیه در بیماری های التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای roode_sandrom (تغذیه در بیماری های التهابی روده و سندرم روده تحریک پذیر) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای riflax_mede (تغذیه در بیماری ریفلاکس معده به مری)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای riflax_mede (تغذیه در بیماری ریفلاکس معده به مری)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای riflax_mede (تغذیه در بیماری ریفلاکس معده به مری) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای peptik_zakhm (تغذیه در بیماری زخم پپتیک)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای peptik_zakhm (تغذیه در بیماری زخم پپتیک)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای peptik_zakhm (تغذیه در بیماری زخم پپتیک) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای pankras (تغذیه در بیماری های پانکراس)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای pankras (تغذیه در بیماری های پانکراس)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای pankras (تغذیه در بیماری های پانکراس) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای kabedi (تغذیه در بیماری های کبدی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای kabedi (تغذیه در بیماری های کبدی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای kabedi (تغذیه در بیماری های کبدی) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای jarahi_roode (تغذیه در جراحی های روده)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای jarahi_roode (تغذیه در جراحی های روده)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای jarahi_roode (تغذیه در جراحی های روده) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای jarahi_mede (تغذیه در جراحی های معده)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای jarahi_mede (تغذیه در جراحی های معده)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای jarahi_mede (تغذیه در جراحی های معده) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای HTN (رویکرد تغذیه ای در فشار خون بالا)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای HTN (رویکرد تغذیه ای در فشار خون بالا)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای HTN (رویکرد تغذیه ای در فشار خون بالا) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395
راهنماهای بالینی و استانداردهای dysphagy (تغذیه در بیماری دیسفاژی)

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای dysphagy (تغذیه در بیماری دیسفاژی)

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای dysphagy (تغذیه در بیماری دیسفاژی) .
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1395