برچسب شده با

برچسب شده با آموزش ضمن خدمت

تقویم برگزاری آزمون های ضمن خدمت حوزه معاونت درمان 1399

مطالب/ تقویم برگزاری آزمون های ضمن خدمت حوزه معاونت درمان 1399

                           
      تقویم برگزاری آزمون های ضمن خدمت حوزه معاونت درمان 1399 تقویم برگزاری آزمون های ضمن خدمت حوزه معاونت درمان 1399
چهارشنبه 19 شهريور 1399
شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396

مطالب/ شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396

                           
      شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396 شرکت در دوره آموزش ضمن خدمت- مدیران پرستاری - 1396
دوشنبه 27 شهريور 1396
دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1393

مطالب/ دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1393

                           
      دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1393 دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال 1393
چهارشنبه 7 خرداد 1393