برچسب شده با

برچسب شده با استاندارد خدمت رادیوتراپی

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش SBRT SRS

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش SBRT SRS

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش SBRT SRS ....
شنبه 6 آبان 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت متبوعه سال99  - استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش IMRT - مراکز

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت متبوعه سال99 - استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش IMRT - مراکز

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت متبوعه سال99  - استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش IMRT - مراکز ابلاغ استاندارد خدمت رادیوتراپی به روش IMRT....

دوشنبه 15 دي 1399