برچسب شده با

برچسب شده با دستورالعملهای بالینی وزارت

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-شناسنامه و استاندارد خدمت انجام و تفسیر تست پاترژی

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-شناسنامه و استاندارد خدمت انجام و تفسیر تست پاترژی

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-شناسنامه و استاندارد خدمت انجام و تفسیر تست پاترژی ....
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت الاستوگرافی کبد

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت الاستوگرافی کبد

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت الاستوگرافی کبد ...
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت سیستکتومی کامل

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت سیستکتومی کامل

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت سیستکتومی کامل ...
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی در اتاق تمیز دارای هود یا کابین ایمن بیولوژیک

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی در اتاق تمیز دارای هود یا کابین ایمن بیولوژیک

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی در اتاق تمیز دارای هود یا کابین ایمن بیولوژیک ....
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت ازوفاگوسکوپی سخت (Rigid)

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت ازوفاگوسکوپی سخت (Rigid)

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت ازوفاگوسکوپی سخت (Rigid) ...
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی توفاسیتینیب

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی توفاسیتینیب

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی توفاسیتینیب ....
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی فسفومایسین

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی فسفومایسین

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی فسفومایسین ...
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی ماسیتنتان

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی ماسیتنتان

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی ماسیتنتان ...
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا (Hallucinogens)

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا (Hallucinogens)

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا (Hallucinogens) ...
سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی لنالیدوماید

مطالب/ دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی لنالیدوماید

                           
      دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی لنالیدوماید ...
سه شنبه 14 آذر 1402