برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اکسیژن هایپربار

راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان مسمومیت با مونواکسید کربن با اکسیژن هایپربار

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان مسمومیت با مونواکسید کربن با اکسیژن هایپربار

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان مسمومیت با مونواکسید کربن با اکسیژن هایپربار راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان مسمومیت با مونواکسید کربن با اکسیژن هایپربار
چهارشنبه 20 تير 1397
راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان فلاپ و گرافت عارضه دار با اکسیژن هایپربار

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان فلاپ و گرافت عارضه دار با اکسیژن هایپربار

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان فلاپ و گرافت عارضه دار با اکسیژن هایپربار راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان فلاپ وگرافت عارضه دار با اکسیژن هایپربار
چهارشنبه 20 تير 1397
راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان زخم پای دیابتی با اکسیژن هایپربار

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان زخم پای دیابتی با اکسیژن هایپربار

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان زخم پای دیابتی با اکسیژن هایپربار راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان زخم پای دیابتی با اکسیژن هایپربار
چهارشنبه 20 تير 1397
راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری برداشت فشار با اکسیژن هایپربار

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری برداشت فشار با اکسیژن هایپربار

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری برداشت فشار با اکسیژن هایپربار راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری برداشت فشار با اکسیژن هایپربار
چهارشنبه 20 تير 1397
راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری آمبولی گازی با اکسیژن هایپربار

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری آمبولی گازی با اکسیژن هایپربار

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری آمبولی گازی با اکسیژن هایپربار راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان بیماری آمبولی گازی با اکسیژن هایپربار
چهارشنبه 20 تير 1397
راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان استئومیلیت مزمن و راجعه با اکسیژن هایپربار

مطالب/ راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان استئومیلیت مزمن و راجعه با اکسیژن هایپربار

                           
      راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان استئومیلیت مزمن و راجعه با اکسیژن هایپربار راهنماهای بالینی و استانداردهای درمان استئومیلیت مزمن و راجعه با اکسیژن هایپربار
چهارشنبه 20 تير 1397