برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برونکوسکوپی قابل انعطاف

سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه یا درآوردن جسم خارجی

مطالب/ سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه یا درآوردن جسم خارجی

                           
      سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه یا درآوردن جسم خارجی سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه یا درآوردن جسم خارجی
سه شنبه 19 تير 1397
سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - استانداردهای خدمات برونکوسکوپی تشخیصی

مطالب/ سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - استانداردهای خدمات برونکوسکوپی تشخیصی

                           
      سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - استانداردهای خدمات برونکوسکوپی تشخیصی سونوگرافی و برونکوسکوپی بیماران سرطانی - استانداردهای خدمات برونکوسکوپی تشخیصی
سه شنبه 19 تير 1397
استانداردهای خدمات: -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی -	استاندارد سونوگرافی

مطالب/ استانداردهای خدمات: - استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی - استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی - استاندارد سونوگرافی

                           
      استانداردهای خدمات: -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی -	استاندارد سونوگرافی - استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی
- استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی
- استاندارد سونوگرافی كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال

يکشنبه 26 فروردين 1397