برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سونوگرافی كالرداپلر رحم

استانداردهای خدمات: -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی -	استاندارد سونوگرافی

مطالب/ استانداردهای خدمات: - استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی - استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی - استاندارد سونوگرافی

                           
      استانداردهای خدمات: -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی -	استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی -	استاندارد سونوگرافی - استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی
- استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی یا دیلاتاسیون برونش یا تراشه و یا درآوردن جسم خارجی
- استاندارد سونوگرافی كالرداپلر رحم و تخمدان از طريق واژينال

يکشنبه 26 فروردين 1397