برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ضوابط مسئول فنی

شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و درمانگاه دندانپزشکی

مطالب/ شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و درمانگاه دندانپزشکی

                           
      شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و درمانگاه دندانپزشکی شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و درمانگاه دندانپزشکی
يکشنبه 2 دي 1397
آئین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396

مطالب/ آئین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396

                           
      آئین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396 آئین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396
يکشنبه 2 دي 1397
شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی 1393/05/01

مطالب/ شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی 1393/05/01

                           
      شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی 1393/05/01 شرح وظایف مسئولین فنی مراکز و موسسات درمانی 1393/05/01
شنبه 1 دي 1397
آئین نامه و شیوه نامه اجرائی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396

مطالب/ آئین نامه و شیوه نامه اجرائی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396

                           
      آئین نامه و شیوه نامه اجرائی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396 آئین نامه و شیوه نامه اجرائی ضوابط مسئول فنی بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی 1396
چهارشنبه 19 مهر 1396