برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با داروهای تزریقی

شناسنامه و استانداردهای اتاق تمیز

مطالب/ شناسنامه و استانداردهای اتاق تمیز

                           
      شناسنامه و استانداردهای اتاق تمیز 1. استاندارد اتاق تمیز برای آماده سازی داروهای سایتوتوکسیک
2. استاندارد اتاق تمیز برای آماده سازی داروهای تزریقی و محلولهای تغذیه وریدی

سه شنبه 12 دي 1396