برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گامهای اجرایی آزمایشات

فایل های "گام های اجرائی تبیین استاندارد: اعلام نتایج مقادیر بحرانی آزمایشات و رادیولوژی در بیمارستان ها”

مطالب/ فایل های "گام های اجرائی تبیین استاندارد: اعلام نتایج مقادیر بحرانی آزمایشات و رادیولوژی در بیمارستان ها”

                           
      فایل های "گام های اجرائی تبیین استاندارد: اعلام نتایج مقادیر بحرانی آزمایشات و رادیولوژی در بیمارستان ها” فایل های "گام های اجرائی تبیین استاندارد: اعلام نتایج مقادیر بحرانی آزمایشات و رادیولوژی در بیمارستان ها”
دوشنبه 29 آذر 1395