تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 1708

قابل توجه مسئولین فنی محترم درمانگاهها

همکاری بخش خصوصی برای بیمار یابی کووید19(اومیکرون)
با عنایت به نامه شماره 5/202518مورخه 1400/10/20 معاون محترم درمان دانشگاه و نامه شماره 560712/د/5 مورخه 1400/10/14 معاون محترم بهداشت دانشگاه مبنی بر لزوم همکاری بخش خصوصی برای بیماریابی کووید – 19 با توجه به اهمیت سوش جدید کووید – 19 (اومیکرون ) مقتضی است ، به کلیه پزشکان شاغل در آن درمانگاه به نحوی اطلاع رسانی گردد که موارد مشکوک بیماری را ضمن درمان طبق دستورالعمل های مربوطه ، جهت نمونه برداری ، رهگیری و مراقبت خانواده به مراکز سلامت معرفی نمایند.