تاریخ : شنبه 18 دي 1400
کد 1706

دستورالعملهای بالینی وزارت 1400-اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم

اجرای اندیکاسیون مجاز تجویز بواسیزوماب( آواستین) در داخل ویتره چشم