تاریخ : دوشنبه 6 ارديبهشت 1400
کد 1613

به استناد ثبت نام کلیه کارکنان موسسات پزشکی در سایت سازمان نظام پزشکی جهت دریافت واکسن

باستناد نامه شماره 1662/400د مورخه 01/02/1400 معاونت درمان وزارت متبوع در خصوص...
باستناد نامه شماره 1662/400د مورخه 01/02/1400 معاونت درمان وزارت متبوع در خصوص اطلاع رسانی مبنی بر لزوم درج  اطلاعات کارکنان کلیه موسسات پزشکی دارای پروانه درسایت نظام پزشکی جهت دریافت واکسن کرونا،خواهشمند است مسئول فنی یا کارشناس پروانه دار آن موسسه و یا دفتر کار با صحت و دقت و رعایت امانتداری اطلاعات تمامی کارکنان آن موسسه(اعم از منشی،کادر اداری،خدمات و ...)را در سایت سازمان نظام پزشکی وارد نمایند.