تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1398
کد 1439

دوره آموزشی گروه شغلی روانشناسی

برنامه آموزش ضمن خدمت روان شناسان 1398
 
تاریخ مدرس عنوان دوره ردیف
14و 21آبان ماه 1398 خانم دکتر عبدالله زاده کلیات  درمان های شناختی – رفتاری با تاکید بر P.T.S.D 1
9و 10و 23و 24 دیماه 1398 آقای دکتر بخشی زاده کلیات درمان های  مبتنی بر روانکاوی 2