برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1398
کد 1394

لیست اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجان شرقی

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری "لیست اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجان شرقی"
پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری "لیست اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پرستاری استان آذربایجان شرقی"
ردیف نام و نام خانوادگي شماره نظام پرستاري نام پدر تحصيلات نام حوزه انتخابیه
 1 لیلا نوروزپور 8323023 جعفر کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 2 سمیرا نورآذر خشکناب 8778264 سیدقاسم کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 3 محمدحسن صاحبی حق 8436664 محمدعلی دکتری پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 4 نادر یوسفی 823560 اسمعیل کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 5 مهرانگیز زبرجد 8994289 زلفعلی بهیار حوزه انتخابیه تبریز
 6 قهرمان شیرزاد 8668412 حمزه کارشناس پرستاری دکتری مدیریت اجرائی حوزه انتخابیه تبریز
 7 وحید اصغری 95121883 اکبر کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 8 عبداله حسن زاده 95157575 اسرافیل کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 9 سعید روضه خوانی 825629 علی اکبر کارشناس بیهوشی حوزه انتخابیه تبریز
 10 حبیب حسینقلی زاده 8551629 نصرت کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 11 اکبر نعمتی گنجه لو 8438227 اسمعیل بهیار حوزه انتخابیه تبریز
 12 فریده سلیلی 8434764 سید معصوم بهیار حوزه انتخابیه تبریز
 13 مهدی فلاح 8554049 علی کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد نظارت بر امور دارویی حوزه انتخابیه تبریز
 14 ابراهیم محمدی بیلانکوهی 8439644 ستار کارشناس ارشد پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 15 تورج ابراهیمیان سعدآباد 8213998 حسین کارشناس پرستاری -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی حوزه انتخابیه تبریز
 16 قاسم ابراهیمیان 8546756 حسین کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 17 صادق نجفی خلخالی 8550421 اسداله کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت حوزه انتخابیه تبریز
 18 محمد نجفی 8774107 عیوض کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 19 علی ابراهیم نژاد 8320091 بهمن کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت اجرایی حوزه انتخابیه تبریز
 20 امیرحسین جمالی میلانی 97184893 محمد کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 21 عبدالله صفری 824 نادر کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت حوزه انتخابیه تبریز
 22 رحیم نورآئین 8659645 مقصود کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت اجرایی حوزه انتخابیه تبریز
 23 شهرام پیری 90103738 قیاص کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد روان پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 24 بابک رشتی 92123234 رستمعلی کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 25 شیوا با همت 8432180 یوسف کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 26 محمد ارشدی بستان آباد 8213999 حیدر دکتری پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 27 بهرام قادری شادباد 8324636 رحیم دکتری پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 28 محبوبه هاشمی 8217561 قربان بهیار حوزه انتخابیه تبریز
 29 رقیه ابراهیمی 825632 آقامعلی بهیار حوزه انتخابیه تبریز
 30 مهدی ظلی 8432057 علی کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 31 حمید کوهی 8327370 فتح اله بهیار حوزه انتخابیه تبریز
 32 مسعود خشتی 8325839 یونس کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 33 رقیه فخری 8214077 حسن کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 34 یوسف اشرفی 8549710 جلیل کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت حوزه انتخابیه تبریز
 35 مجید سیدقدرتی 8327659 میر علی عسگر کارشناس پرستاری- دکتری فیزیولوژی حوزه انتخابیه تبریز
 36 مجید ملکی 8217488 غلام کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 37 ابراهیم اختری شجاعی 825538 بهروز کارشناس پرستاری-کارشناس ارشد مدیریت پرستاری- دکتری فیزیولوژی حوزه انتخابیه تبریز
 38 امین صلاحی 97193166 یوسف کارشناس اتاق عمل حوزه انتخابیه تبریز
 39 فاطمه احمدی النجق 8543256 سلیمان کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 40 محمد جعفرپورخانقاه 8776209 سلمان کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 41 اسماعیل عباس پور 92124868 حمزه کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 42 حسن خورده فروش باسمنج 92125615 حسین کارشناس ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 43 مینا عباسی ملاحاجلو 8956142 عباسعلی کارشناس پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 44 حمیدرضا حریریان 8881267 محمد تقی دکتری پرستاری حوزه انتخابیه تبریز
 45 رضا شبانلویی 8778282 عیسی دکتری پرستاری حوزه انتخابیه تبریز