برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 21 مرداد 1397
کد 1228

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطان- 97.4.16

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای -داروهای سرطان 97.4.16

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطان- 97.4.16

شامل:
راهنمای تجویز داروی ضد سرطان بورتزومیب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان پمترکسد
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان سورافینیب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان تموزولوماید
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان سانیتینیب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان بواسیزوماب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان اورلیموس
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان ستوکسیماب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان لیپوزومال دوکسوروبیسین
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان تراستوزوماب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان ارلوتینیب
            راهنمای تجویز داروی ضد سرطان ریتوکسیماب