برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ : يکشنبه 21 مرداد 1397
کد 1227

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای خدمات گروه ریه


شامل:
شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای اسپیرومتری قبل و بعد از دوز آزمایش برونکودیلاتور
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای اسپیرومتری ساده بزرگسالان
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی از طریق لوله تراشه و تراکئوستومی
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی با برونکوآلوئولار لاواژ
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی تشخیصی
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکئوبرونکیال، دیلاتاسیون برونش یا تراشه و درآوردن جسم خارجی
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی جهت تخریب تومور به هر روش
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی و بیوپسی از برونش
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای کارگذاری کاتتر دائم و کاف دار به فضای پلور با تونل زدن
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای تست استنشاقی واکنش برونکیال (با هیستامین متاکولین یا ترکیبات مشابه)
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی قابل انعطاف تشخیصی درمانی با سونوگرافی داخل برونش(EBUS)
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی و بیوپسی از پارانشیم از طریق راه هوایی (TBLB)
            شناسه و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای برونکوسکوپی قابل انعطاف تشخیصی درمانی با بیوپسی آسپیراسیون سوزنی از طریق برونش (TBNA)