برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1397
کد 1220

گزارش برگزاری دومین دوره کارگاه زایمان بی درد 11/5/97

گزارش برگزاری دومین دوره کارگاه زایمان بی درد 11/5/97
دومین دوره کارگاه زایمان بی درد مبتنی بر دستور العمل ترویج زایمان طبیعی سال 97 روز پنجشنبه 11/5/97 با هدف توانمندسازی پرسنل شاغل در بلوک های زایمانی مراکز آموزشی ودرمانی تابعه استان (متخصصین زنان، متخصصین بیهوشی،کارشناسان مامایی وکارشناسان بیهوشی) توسط واحد مامایی این معاونت در مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی از ساعت 7:30 تا 13:00 برگزار شد. دبیر علمی برنامه جناب آقای دکتر پورفتحی بوده و اساتید برنامه در باره جنبه های مختلف بی دردی در زایمان طبیعی بحث نمودند.

مطالب ارائه شده:

Normal & abnormal labor

Effects of pain medications on fetus and neonate

NON-PHARMACOLOGICAL METHODS

Preparation for labor and childbirth

side effects of RA

THE MEDICAL MALPRACTICE TORT SYSTEM

بی دردی وریدی در زایمان

تاثیر بی دردی نوروآگزیال بر پیشرفت زایمان

تاثیر درد زایمانی بر مادر وجنین