آرشیو راهنماهای بالینی و استانداردها

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-شناسنامه و استاندارد خدمت انجام و تفسیر تست پاترژی

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-شناسنامه و استاندارد خدمت انجام و تفسیر تست پاترژی

....

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت الاستوگرافی کبد

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت الاستوگرافی کبد

...

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت سیستکتومی کامل

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت سیستکتومی کامل

...

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی در اتاق تمیز دارای هود یا کابین ایمن بیولوژیک

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی محلول های تزریق شیمی درمانی در اتاق تمیز دارای هود یا کابین ایمن بیولوژیک

....

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت ازوفاگوسکوپی سخت (Rigid)

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت ازوفاگوسکوپی سخت (Rigid)

...

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی توفاسیتینیب

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی توفاسیتینیب

....

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب همراه با نقشه برداری وتجویز دارو با بررسی تاثیر دارو و کلیه مراحل و گزارش

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- شناسنامه و استاندارد خدمت مطالعه الکتروفیزیولوژیک قلب همراه با نقشه برداری وتجویز دارو با بررسی تاثیر دارو و کلیه مراحل و گزارش

...

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی فسفومایسین

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی فسفومایسین

...

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی ماسیتنتان

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402-راهنمای تجویز داروی ماسیتنتان

...

سه شنبه 14 آذر 1402
دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا (Hallucinogens)

دستورالعملهای بالینی وزارت 1402- پروتکل تشخیص و درمان مسمومیت با مواد توهم زا (Hallucinogens)

...

سه شنبه 14 آذر 1402