واحد انفورماتیک

   
نام و نام خانوادگی: محمد دهقانیان

سمت:  مسئول شبکه و فناوری اطلاعات معاونت درمان 

مسئول اتوماسیون اداری معاونت 

مسئول وب سایت معاونت شماره تماس: 31775970-041

شماره تلفن داخلی: 5970

همراه: 09144159367

ایمیل : dehghanianm@tbzmed.ac.ir
 
          cv