لینکها
 
  واحد مامایی

 

 اهم فعاليتهاي اين واحد عبارت است از:

   1-  نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده توسط وزارت در رابطه با امور مامايي طبق  دستورالعملهاي مربوطه .                           

2-  ابلاغ و پيگيري برنامه هاي ارائه شده از طرف اداره مامايي و تنظيم گزارش و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع .

   3- جمع آوري و ارسال اطلاعات پرسنلي و ساير آمار مورد لزوم مامايي واحدهاي تابعه و خصوصي به وزارت متبوع .

   4-  نظارت و ارزيابي دفاتر کار مامايي و بررسي کيفي و کمي ارائه خدمات مامايي به مراجعين

  5-   اقدام لازم جهت رسيدگي به شکايات فني و اداري پرسنل ماما يي و ساير مراجعين در رابطه با امور مامايي بر اساس ضوابط مربوطه        

  6-   پيگيري مسائل مشکلات درماني مامايي موجود در منطقه و بررسي راه حل هاي مناسب جهت رفع آن و انعکاس به مقام ذيربط .

   7-  بررسي و نياز پرسنل به آموزشهاي ضمن خدمت و ايجاد تسهيلات به منظور تشکيل اين دوره ها وشرکت پرسنل و نيز نظارت بر چگونگي اجراي دوره ها .

   8-   کسب اطلاعات از پديده هاي نوين مامايي در جهت ارتقاء سطح علمي و عملي خدمات مامايي

   9-   جمع آوري آمار ماهيانه سزارين و زايمان طبيعي به تفکيک پزشکان از واحدهاي تابعه و خصوصي و جمعبندي سالانه آن .

  10- بررسي کيفي و کمي ارائه خدمات مامايي در واحدهاي بهداشتي درماني مربوطه بر اساس مقررات  مربوطه

  11-  بررسي و تعيين نيازهاي شبکه بهداشتي درماني به نيروي انساني مامايي و اعلام به اداره مامايي وزارت متبوع جهت برنامه ريزيهاي لازم .

 12-   توزيع و تقسيم و اعزام نيروهاي مامايي (اعم از استخدامي – طرحي و قراردادي و.... ) در سطح دانشگاه مربوطه طبق دستور مقام مافوق دستورالعملهاي مربوطه .


.............................................................................................

گزارش کشوری ارزیابی اجرای دستوالعمل برقراری پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد 1397

..............................................................................................
گزارش برگزاری دوره اول کارگاههای مهارت آموزی زایمان طبیعی 1397

کارگاه توانمند سازی و مهارت آموزش "ECG" برای پرسنل مامایی مراکز تابعه استان 1397
..............................................................................................

مطالب ارائه شده در کارگاه عفونت های بارداری 1397:  

crs

HPV

Prenatal HIV,HBV

torch 3

torch

UTI

پوست پارتوم عفونتها


..............................................................................................

دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397     


پیوست های مربوطه (کلیک کنیک)

..............................................................................................

اسلایدهای آموزشی از سری آموزشهای مهارتهای بالینی زایمان طبیعی  
فشار خون بارداری ، پیشگیری و درمان
کنترل خونریزی های  پس از زایمان
دیستوشی های زایمانی
تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش یک
تشخیص و کنترل دیسترس های جنینی - بخش دو


یکسان سازی فرم های بلوک زایمان 29-09-1393    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


 
دستورالعمل ثبت  آن لاين زايمانها درسال 1392                  فایل یک                    فایل دو
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
نوشته شده توسط   مهندس ابهری - معاونت درمان
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل فرستنده :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 پیوندها