واحد مامایی

آیین نامه  استاندارد دفاتر کار مامایی 1397  

گزارش کشوری ارزیابی اجرای دستوالعمل برقراری پوست با پوست مادر و نوزاد پس از تولد 1397


دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی سال 1397 ((پیوست های مربوطه ))
 


یکسان سازی فرم های بلوک زایمان 29-09-1393    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
دستورالعمل ثبت  آن لاين زايمانها درسال 1392                  فایل یک                    فایل دو