برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نظارت و ارزیابی

مدیریت تجهیزات پزشکی ، اداره نظارت و ارزیابی
سـرپـرست اداره نظـارت و ارزیـابی تجهیـزات پزشـکی


 
اهم اهداف و وظایف:
  1. بازرسی میدانی، ادواری، موردی و داخلی کلیه مراکز مربوطه و گزارش تخلفات به مراجع ذیصلاح
  2. کارشناسی و تکمیل برنامه عملیاتی تجهیزات پزشکی بر مبنای فرمت وزارتی
  3. کارشناسی و تکمیل خودارزیابی مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه
  4. نظارت بر عملکرد مسئولین و کارشناسان واحد تجهیزات پزشکی کلیه مراکز مربوطه
  5. مشارکت در پایش و ارزیابی ( اعتباربخشی ) واحد تجهیزات پزشکی کلیه مراکز مربوطه
  6. ابلاغ بخشنامه های وزارتی و نظارت بر حسن اجرای آن