برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره تامین و صدور پروانه

مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره تامین
سـرپـرست اداره تـامین
تجهیزات پزشکی


 اهم اهداف و وظایف:
  1. کارشناسی و مشاوره تخصّصی و فنّی تامین ( خرید ) تجهیزات پزشکی
  2. اقتصادسنجی، نیازسنجی و اعتبارسنجی ( برآورد اعتبار مورد نیاز ) تجهیزات پزشکی
  3. کارشناسی تخصّصی درخواست های صدور مجوز دمو تجهیزات پزشکی
  4. نظارت بر اجرای استانداردهای فضاهای درمانی مرتبط با تجهیزات پزشکی
  5. نظارت بر اجرای صحیح فرآیند تامین ( خرید ) تجهیزات پزشکی براساس بخشنامه ابلاغی رییس محترم دانشگاه
  6. تدوین معیارهای فنّی و کیفی صحیح انتخاب تجهیزات پزشکی
  7. کارشناسی درخواست های صدور مجوز تامین ( خرید ) تجهیزات پزشکی جهت ارائه در کمیته اصلی تجهیزات پزشکی دانشگاه
  8. کارشناسی فنّی و مشاوره تجهیز مراکز درمانی و بخش های جدید الاحداث

نحوه خرید بر اساس بخشنامه فرمت خرید ریاست محترم دانشگاه ( شماره 635298/د/5 مورخ 96/10/27 ) انجام میگردد .