برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی

مدیریت تجهیزات پزشکی، اداره نگهداشت و آموزش


سـرپـرست اداره نگهـداشت و آمـوزش تجهیـزات پزشکـی

 
اهم اهداف و وظایف:
  1. تدوین برنامه آموزش مهندسان تجهیزات پزشکی کلیه مراکز مربوطه
  2. نظارت بر چرخه تحویل، نصب و راه اندازی و تعمیرات تجهیزات پزشکی
  3. نظارت بر انبار مازاد و اسقاط تجهیزات پزشکی
  4. پایش و ارزیابی نگهداری پیشگیرانه (PM) و اصلاحی (CM) تجهیزات پزشکی
  5. نظارت بر انجام آزمون های کنترل کیفی، ایمنی، عملکرد و کالیبراسیون
  6. نظارت و پایش عملکرد نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی و استخراج گزارشات مربوطه
  7. نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
  8. پیگیری گزارش حوادث ناگوار و سیستم فراخوانی تجهیزات پزشکی (Recall) دریافتی از مراکز مربوطه
  9. کارشناسی درخواست صدور مجوز جایگزینی و جابجایی کلیه تجهیزات مشمول سطح بندی و پرتوزا طبق دستورالعمل های مربوطه