معاون درمان


 

دکتر حجت پورفتحی

 متخصص بیهوشی

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني تبريز