برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

معاونت درمانTreatment Vice - Chancellor

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 10 آذر 1397
کد 1274

طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان 1397

طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان 1397
طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان
محمّدرضا سرایی1، ساناز عظیمی2، سیداسماعیل هاشمی اقدم3
  1. لیسانس مهندسی پزشکی، سرپرست اداره تامین و صدور پروانه تجهیزات پزشکی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  2. فوق لیسانس مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  3. دکترای پزشکی، رییس مرکز رشد فناوری های تجهیزات پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
* نویسنده مسئول: مهندس محمّدرضا سرایی
چکیـده
مقدمه: امروزه مدیریت بهینه و موثر فرآیندهای تعریف شده در حوزه تجهیزات پزشکی، یک امر حیاتی در ارتقای سطح کیفی تشخیص و درمان بحساب می آید. با توجه به رویکرد سیاست کنونی کشور جهت سازماندهی کالاهای سلامت محور، لازم است توجه ویژه ای به ساماندهی امور تجهیزات پزشکی در سطح مراکز درمانی گردد.
روش و ابزار: مطالعه حاضر از نوع مقطعی، تحلیلی و مداخله ای با بازدید میدانی از 24 بیمارستان دانشگاهی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. ابزار پایش و سنجش، 21 شاخص اصلی ارزیابی همراه با 105 زیر شاخص، مصوّب وزارت بهداشت کشور بوده و با انجام مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک، اطلاعات جمع آوری و در نهایت داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد و راهکارهای ساماندهی جهت مرتفع سازی در 33 مورد تدوین و ارائه گردید.
نتایج: متوسط مقدار تحقّق شاخص های تامین، نگهداشت و خدمات پس از فروش به ترتیب (1 ± 99) % ،  (1 ± 71) % و (1 ± 63) % بود. 10/38 % شاخص های ارزیابی بین (90-100 درصد امتیاز)، 52/9 % بین (70-90 درصد امتیاز)، 10/38 % بین (50-70 درصد امتیاز)، 29/14 % زیر (50 درصد امتیاز) قرار گرفتند. مراکز درمانی سطح شهر تبریز با کسب 76 % امتیاز و سطح شهرستان با کسب 71 % امتیاز و نیز بیمارستان شهید مدنی تبریز با 84 % امتیاز و بیمارستان برکت امام خمینی (ره) میانه با 64 % امتیاز به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، وضعیت ساماندهی فرآیندهای تجهیزات پزشکی در بیمارستان های مورد ارزیابی استان آذربایجان شرقی با کسب (1 ± 76) % امتیاز کل، در حد خوب ارزیابی شد و اصلی ترین مشکلات موجود در مراکز، عدم وجود نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی، ضعف آموزشی نیروهای متخصّص و پرداخت نامناسب بدهی ها، استخراج گردید.
کلید واژه: تجهیـزات پزشـکی، مدیـریت نگهداشـت، تامیـن، نگهـداری پیشگیـرانه، خدمـات پس از فـروش، بیمـارسـتان
 
متن کامل مقاله آموزشی طرح ساماندهی مدیریت تامین، نگهداشـت و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی بیمارستان را از اینجا دریافت نمایید.