تاریخ : شنبه 8 مرداد 1390
کد 16

ارزشیابی بیمارستانها

دستورالعملهاي ارزشيابي : دستورالعمل ارزشيابي 1 دستورالعمل ارزشيابي 2 دستورالعمل ارزشيابي 3 چک ليست هاي ارزشيابي : اورژانس 1 اورژانس 2 اورژانس 3 اورژانس 4 ارزشهاي متعالي رضايتمندي مديريت نيروي انساني پزشکي نيروي انساني پرستاري نيروي انساني خدماتي
ازنیمه دوم سال 1391 ارزشیابی بیمارستانها تغییریافته وبراساس اعتباربخشی صورت میگیرد . این صفحه صرفا" جهت اطلاع واستفاده محققین ودانشجویان و . . . باقی مانده است. جهت اطلاع از نحوه وچگونگی ومقررات اعتباربخشی به صفحه اعتباربخشی بیمارستانها مراجعه نمائید . 

اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید . دانلود

دستورالعملهاي ارزشيابي :

  دستورالعمل ارزشيابي 1

  دستورالعمل ارزشيابي 2

  دستورالعمل ارزشيابي 3

چک ليست هاي ارزشيابي :

  اورژانس 1

  اورژانس 2

  اورژانس 3

  اورژانس 4

  ارزشهاي متعالي

  رضايتمندي

  مديريت

  نيروي انساني پزشکي

  نيروي انساني پرستاري

  نيروي انساني خدماتي

  بهداشت ونظافت

  مدارک پزشکي

  کميته هاي بيمارستاني 1

  کميته هاي بيمارستاني 2

  تاسيسات

  ايمني

  آموزش وپژوهش

  شاخصهاي کيفي

  ....................................

  ICU 1

  ICU 2

  ICU 3

  ICU 4

....................................

  CCU 1

  CCU 2

  CCU 3

  CCU 4

....................................

  NICU 1

  NICU 2

  NICU 3

  NICU 4

چک ليستهاي پايه ارزشيابي

چک ليست پايه ارزشيابي موتورخانه         بخش 1                       بخش 2

  چک ليست پايه ارزشيابي سيستم تلفن

  چک ليست پايه ارزشيابي درمانگاه

  چک ليست پايه ارزشيابي آزمایشگاه

  چک ليست پايه ارزشيابي بخشهاي اصلي

  چک ليست پايه ارزشيابي اتاقهاي عمل

  چک ليست پايه ارزشيابي توانبخشي

  فرم مشخصات كلي

  فرم مدارك لازم

  پيش نويس استاندارد هاي اعتبار بخشي بيمارستاني

  فرمهاي نظر سنجي

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 چک لیست ارزیابی کشوری اورژانس

        فایل  1                      فایل   2                         فایل   3
----------------------------------------------------------------------------------

         فایل   1                      فایل   2                        فایل   3