چهارشنبه 21 بهمن 1394 - 01 جمادى الأولى 1437
  حاکمیت بالینی

  دستورالعمل Walk Rounds

 استانداردهاي پرستاري

 طراحي برنامه PDP کارکنان

 گایدلاین های پرستاری :
                                 
CHAPTER 1
                                  CHAPTER 2
                                  CHAPTER 3
                                  CHAPTER 4
                                  CHAPTER 5
                                 
CHAPTER 6
                                  CHAPTER 7
                                  CHAPTER 8
                                  CHAPTER 9
                                CHAPTER 10
                                CHAPTER 11
                                CHAPTER 12
                                CHAPTER 13
                                CHAPTER 14
                                CHAPTER 15
                                CHAPTER 16
                   TITLE AND CONTENT 

 
سيستم پايش ايمني بيمار

  شاخصهاي کشوري پايش ايمني بيمار

  کتاب ارزيابي بيمارستانهاي دوستدارایمنی بیمار

  کارگاه آموزش تریاژ بیمارستانی وبحران ( 7و8/4/90 )  :               بخش 1                   بخش 2                بخش 3                                                                                            بخش 4                   بخش 5                بخش 6

 
 پیوندها