يکشنبه 6 تير 1395 - 21 رمضان 1437
 پربازدیدها
 
اوقات شرعی 
 
  آمار سايت
امروز : 1
ديروز : 3283
ماه : 17972
 
 
 

فرم های شماره 1، 2 و3 ارتقای کیفیت ارائه خدمات به بیماران ترومایی

پنجشنبه سوم تير 1395
تعداد بازدید: 42

خدمات شایع محاسبه شده ازکتاب ارزش نسبی خدمات ومراقبتهای سلامت - سال 95

چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1395
تعداد بازدید: 368

تعرفه های خدمات دندانپزشکی - سال 95

چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1395
تعداد بازدید: 311

ارسال درس آموخته ها و تجربیات زلزله اهر، هریس و ورزقان

چهارشنبه بیست و ششم خرداد 1395
تعداد بازدید: 55

سقف تعرفه های تشخیصی ودرمانی بخش خصوصی وخیریه - 1395

سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1395
تعداد بازدید: 378

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش عمومی غیر دولتی- 95

دوشنبه بیست و چهارم خرداد 1395
تعداد بازدید: 328

هشتمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

دوشنبه بیست و چهارم خرداد 1395
تعداد بازدید: 93

بسته های آموزشی پرستاری

يکشنبه بیست و سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 172

کنگره ملی مدیریت سلامت - 1395

يکشنبه بیست و سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 71

تعرفه های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی در سال 1395

يکشنبه بیست و سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 439

تعرفه های تختهایVIP -پیرو اول - 1395

شنبه بیست و دوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 162

استانداردهای فیزیوتراپی

سه شنبه هیجدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 114

آگهی جذب نیروی خدمات عمومی توسط شرکت شکیبا سرشت

سه شنبه هیجدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 188
يکشنبه شانزدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 75
چهارشنبه دوازدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 166
چهارشنبه دوازدهم خرداد 1395
تعداد بازدید: 84
چهارشنبه پنجم خرداد 1395
تعداد بازدید: 419
دوشنبه سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 225
دوشنبه سوم خرداد 1395
تعداد بازدید: 186

پيشنويس استاندارد هاي اعتباربخشي ملي بيمارستان ها سال 1395

چهارشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 438
يکشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 205
دوشنبه بیستم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 365
سه شنبه چهاردهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 257
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 284
چهارشنبه هشتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 197
سه شنبه هفتم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 385
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 194
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 144
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 154
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 136
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 148
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 152
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 171
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 140
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 133
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 150
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 151
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 127
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 130
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 173
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 139
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 123
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 118
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 114
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 111
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 107
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 121
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 107
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 99
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 95
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 108
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 100
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 100
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 113
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 95
چهارشنبه یکم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 126
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 126
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 99
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 94
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 95
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 102
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 106
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 89
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 104
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 104
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 108
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 99
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 108
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 115
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 109
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 97
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 95
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 96
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 115
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 104
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 97
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 84
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 96
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 98
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 102
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 77
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 77
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 85
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 89
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 96
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 91
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 90
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 81
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 77
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 84
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 79
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 94
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 104
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 143
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 124
سه شنبه سی و یکم فروردين 1395
تعداد بازدید: 132
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 267
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 111
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 83
يکشنبه بیست و نهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 83
آرشیو
 
 
چهارشنبه پنجم خرداد 1395
تعداد بازدید: 419
دوشنبه بیستم ارديبهشت 1395
تعداد بازدید: 365
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1395
تعداد بازدید: 315
سه شنبه یکم دي 1394
تعداد بازدید: 1197
چهارشنبه چهارم آذر 1394
تعداد بازدید: 1383

ليست مغايرت سنجه هاي اعتبار بخشي و فايل هاي اكسل

دوشنبه نوزدهم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1443

پيرو تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز (اصلاحيه سوم) - 1394/04/08

پنجشنبه هشتم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1125

پاسخ به ابهامات دستورالعمل اعتبار بخشي آموزشي - مربوط به مراكز آموزشي

شنبه سوم مرداد 1394
تعداد بازدید: 1088

"اصلاحيه" برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان(مرداد،شهريور و مهر94)

يکشنبه بیست و یکم تير 1394
تعداد بازدید: 993

نمونه چارت سازماني تایید شده - بيمارستان شهيد مدني

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 2094

اعتبار بخشي آموزشي بيمارستانهاي آموزشي

شنبه ششم تير 1394
تعداد بازدید: 1397

تمديد گواهينامه اعتباربخشي بيمارستانها 1394/03/30

شنبه سی ام خرداد 1394
تعداد بازدید: 1029

" اطلاعيه در خصوص امتيازات برون سپاري سنجه ها و فايل هاي اكسل اعتبار بخشي

پنجشنبه دهم ارديبهشت 1394
تعداد بازدید: 1638

تغييرات برنامه اعتبار بخشي بيمارستانهای استان در سال 1394 - 1394/1/18

سه شنبه هیجدهم فروردين 1394
تعداد بازدید: 1498

بخشنامه و چك ليست اتاق ايزوله مربوط به سنجه اعتبار بخشي كنترل عفونت

چهارشنبه هشتم بهمن 1393
تعداد بازدید: 2131

اطلاعيه در خصوص تغيير فايل اكسل(خود ارزيابي) واحد تداركات

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1314

اطلاعيه در خصوص استاندارد سيستم اطلاعات بيمارستان HIS

دوشنبه ششم بهمن 1393
تعداد بازدید: 1609

موارد قابل توجه در سنجه هاي دياليز ، شيمي درماني و مديريت اطلاعات سلامت

چهارشنبه بیست و چهارم دي 1393
تعداد بازدید: 1514

دستورالعمل اجرايي اعتباربخشي بيمارستاني ملي ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 2520

بخشنامه چهارم دور دوم اعتباربخشي بيمارستانهاي استان

پنجشنبه هیجدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1475

برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز آموزشي و درماني استان 1393/10/16

چهارشنبه هفدهم دي 1393
تعداد بازدید: 1441

الزمات قانوني برنامه اجرايي دور دوم اعتبار بخشي كشوري

سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393
تعداد بازدید: 1368

بخشنامه دوم برنامه كشوري اعتبار بخشي 94-93 بيمارستانهاي استان

يکشنبه دوم آذر 1393
تعداد بازدید: 1880

فایلهای دستورالعمل های مورد اشاره سنجه ها

سه شنبه بیست و نهم مهر 1393
تعداد بازدید: 4791

بخشنامه سنجه های جدید اعتباربخشی ملی

شنبه پنجم مهر 1393
تعداد بازدید: 2093

برنامه ارزيابي مجدد بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي و درماني و بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

شنبه بیستم ارديبهشت 1393
تعداد بازدید: 1432

اولویت استانداردهای ملی اعتباربخشی

شنبه بیست و سوم آذر 1392
تعداد بازدید: 2496

نتایج اولیه اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه چهاردهم آذر 1392
تعداد بازدید: 3312

بازدید منظم ازصفحه اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2290

دستورالعمل_اجرائی اعتباربخشی

شنبه سی ام شهريور 1392
تعداد بازدید: 2758

فرم ارزيابي بيمار توسط پرستار

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 3042

راهنمای نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1980

نرم افزار برنامه توسعه فردی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1843

فرمهای خود ارزیابی اعتبار بخشی

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 3271

اطلاعیه و بخشنامه اعتبار بخشی (3/12/91)

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 2243

اقداماتی که بیمارستانها میبایست قبل از اعتبار بخشی انجام دهند

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1842

تقويم اعتبار بخشي بيمارستانهاي استان آذربايجانشرقي در 6 ماهه اول سال 92

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1057

پرسش وپاسخ درخصوص اعتباربخشی بیمارستانها

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1608

اعتبار گواهینامه های ارزشیابی بیمارستانها تا آخرشهریور 1392 تمدیدگردید

پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1392
تعداد بازدید: 1508

سنجه های اعتباربخشی در ایران

يکشنبه یکم بهمن 1391
تعداد بازدید: 3751
آرشیو
 
 
  پیوندها
 
 نظر سنجی
نظر شما در مورد این وبسایت   
  امروز
يکشنبه
تير 1395
6
قمری:21 رمضان 1437

میلادی:26 ژوئن 2016